1 Sopimusehtojen soveltaminen
Näitä Finland Travel Info Oy:n (jäljempänä ”Finland Travel Info”) palveluiden yleisiä sopimusehtoja asiakkaille (jäljempänä “Yleiset Ehdot”) sovelletaan Finland Travel Infon tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ja myymiseen asiakkaalle (jäljempänä ”Palvelut”). Finland Travel Infon tarjoamiin Palveluihin voidaan näiden Yleisten Ehtojen lisäksi soveltaa palvelukohtaisia erityisehtoja, jotka on mainittu tilausvahvistuksessa tai siihen liitetyssä tuote- tai palvelukuvauksessa. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Jos edellä mainittujen ehtojen välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti tilausvahvistusta, toissijaisesti palvelukohtaisia tuote- tai palvelukuvauksia ja kolmanneksi näitä Yleisiä Ehtoja ja mahdollisia kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Asiakas vakuuttaa perehtyneensä näihin Yleisiin Ehtoihin ja hyväksyvänsä ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2 Sopimuksen syntyminen
Sopimus (jäljempänä “Sopimus”) syntyy Asiakkaan ja Finland Travel Infon välille sen laajuisena ja sisältöisenä, kuin Asiakkaan ja Finland Travel Infon välillä on suullisesti tai kirjallisesti sovittu. Finland Travel Info antaa tai lähettää Asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen/ Sopimuksen pääasiassa sähköpostitse. Sopimuksen syntyminen ei edellytä tilausvahvistuksen allekirjoittamista eikä palauttamista. Palvelun tilaus voidaan peruuttaa tai siihen voidaan tehdä muutoksia kymmenen (10) päivän kuluessa tilauksen tilauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Asiakkaalle kustannuksia. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta. Mikäli Asiakas maksaa laskun ennen peruutusajan umpeutumista, Asiakkaan katsotaan laskun suorittamisella hyväksyneen tilauksen, eikä siihen enää sovelleta edellä mainittua peruutusoikeutta.

3 Sopimuksen voimassaolo
Mikäli Sopimuksen voimassaoloaikaa ei ole erikseen määritelty tilausvahvistuksessa tai tuote- tai palvelukuvauksessa, Sopimus on voimassa tilauspäivästä 12 kuukautta kerrallaan määräaikaisena, kunnes se irtisanotaan tai uusitaan.

4 Palveluiden toimittaminen

4.1 Toimitusajankohta.
Finland Travel Info toimittaa Palvelun sovitun sisältöisenä, sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, kohtuullisessa ajassa Sopimuksen syntymisestä. Asiakkaan on tarkistettava Palvelu välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas ole kirjallisesti reklamoinut Finland Travel Infolle havaituista virheistä kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta.

4.2 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus.
Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on hyvissä ajoin annettava Finland Travel Infolle riittävät ja oikeat materiaali-, tekniset ym. tiedot Palvelun suorittamista varten ja ilmoitettava hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista Palvelun suorittamista varten tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Finland Travel Infolle antamistaan tiedoista sekä niiden mukaan suoritettujen toimenpiteiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

5 Palveluiden tuottaminen ja käyttö

5.1 Palvelun tuottaminen ja muutokset.
Finland Travel Infolla on oikeus tuottaa Palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää niiden tuottamisessa alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita sekä tehdä Palveluiden tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Finland Travel Infolla on lisäksi oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen. Finland Travel Info ei vastaa muutoksen tai Palvelun lopettamisen Asiakkaalle aiheuttamista kustannuksista. Finland Travel Info pyrkii ilmoittamaan Palvelun tarjoamisen lopettamisesta sekä Asiakkaaseen vaikuttavista Palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Finland Travel Info pyrkii varmistamaan käytettävissään olevien tietojen ja aineistojen perusteella Palvelun sisältämien yhteystietojen ja muiden tietojen oikeellisuuden ja ajankohtaisuuden mutta ei kuitenkaan takaa niiden oikeellisuutta eikä ajantasaisuutta. Asiakas vastaa siitä, että tiedot ovat tilaus-/tarkistushetkellä kunnossa ja ajankohtaiset, ja on velvollinen ilmoittamaan Finland Travel Infolle tarvittavista muutoksista (esim. yhteystieojen muutos tms.) Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, eikä Finland Travel Info takaa Palvelun soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen tai tietyn tehtävän suorittamiseen. Finland Travel Info ei takaa, että Palvelut ovat käytettävissä keskeytyksettä, mutta pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan lieventämään mahdollisten tietoliikenne- tai teknisten häiriöiden aiheuttamia seurauksia. Finland Travel Info ei kuitenkaan vastaa siitä riippumattomista tietoliikenne- tai teknisistä häiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista.

5.2 Käyttöoikeus ja sen rajoitukset.
Finland Travel Info myöntää Asiakkaalle Sopimuksen voimassaoloajaksi näiden Yleisten Ehtojen mukaisen käyttöoikeuden Asiakkaalle toimittamaan dataan, tietokantoihin, materiaaliin ja muuhun aineistoon (Aineisto). Käyttöoikeus ei sisällä omistus- tai immateriaalioikeuksien luovutusta. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää Aineistoa ainoastaan Finland Travel Infon ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön liittyen. Käyttöoikeuden päättyessä Asiakkaan on joko palautettava tai Finland Travel Infon pyynnöstä tuhottava hallussaan oleva Finland Travel Infon toimittama kävijädata ja Palveluun liittyvä Aineisto. Asiakkaalla ei ole oikeutta kääntää tai yrittää kääntää Palvelun kone- tai lähdekielisen koodin muotoa (reverse engineering) eikä niiden rakennetta. Erityisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta kääntää Palvelun koodin muotoa luovuttaakseen tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttääkseen dataa samanlaisen palvelun kehittämiseen, valmistamiseen tai markkinoille saattamiseen. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua ja Aineistoa vain niihin tarkoitettuihin tarkoituksiin. Asiakas ei esimerkiksi saa julkaista, myydä tai muutoin vastiketta vastaan tai vastikkeetta luovuttaa dataa edelleen. Asiakas ei saa julkaista, julkistaa, lainata, vuokrata, kopioida, siirtää, levittää eikä luovuttaa edelleen dataa tai sen osaa kolmannelle osapuolelle tai toiseen tietojärjestelmään eikä hyödyntää suorasti tai epäsuorasti dataa markkinoimansa palvelun tai tuotteen osana.

5.3 Asiakkaan Palveluun liittyvät velvollisuudet.
Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa sen käyttöön annettua Palveluiden palvelinlevytilaa eikä jossain tapauksessa annettua Palvelun käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmannelle osapuolelle ilman Finland Travel Infon kirjallista lupaa. Asiakas vastaa kaikista viranomaisten ja muiden kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden Yleisten Ehtojen vastaisesta Palvelun, Aineiston ja datan käytöstä.

5.4 Asiakkaan tiedot palvelussa.
Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta Finland Travel Infon palvelussa ja on velvollinen ilmoittamaan tarvittavista muutoksista Finland Travel Infolle.

6 Vastuu Asiakkaan toimittamasta materiaalista
Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset mahdollisesti toimittamansa asiakasrekisterin, muun aineiston ja/tai henkilötietojen käyttöön ja niiden luovuttamiseen Finland Travel Infolle Palvelujen tuottamista (ml. Asiakkaan materiaalin julkaiseminen) varten. Asiakas vastaa myös siitä, että, mukaan lukien viestien lähettäminen, on lainmukaista ja ettei se ole harhaanjohtavaa tai loukkaa hyvää tapaa tai kolmansien tekijän-, immateriaali- tai muuta oikeutta. Asiakas vastaa siitä, että sen Palvelua varten toimittamat tai Asiakkaan palvelun avulla tai sen kautta toimitetut tai julkaistavat tiedot tai muu materiaali (Asiakkaan viestit, muu aineisto, asiakasrekisterit ja henkilötiedot sekä esimerkiksi linkit mukaan lukien) sekä Finland Travel Infolle Asiakkaalle luovuttamien Palvelun tulosten ja toimintojen käyttö ja hyödyntäminen – on oikeata ja ajantasaista. – ei ole ristiriidassa lain, viranomaisten määräysten, hyvien tapojen, mainonnan eettisten sääntöjen tai vakiintuneen kauppatavan kanssa. – ei loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. – ei sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai –koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Finland Travel Infolle tai kolmansille osapuolille. Mikäli viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa tai mikäli Finland Travel Infolla on perusteltu syy olettaa, että Palvelun kautta on toimitettu Asiakkaan materiaalia tämän kohdan vastaisesti, Finland Travel Infolla on Asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Finland Travel Infoa vastaan esitettyihin vaatimuksiin, joita esitetään sillä perusteella, ettei Asiakkaan toimittama materiaali ole tämän kohdan mukaista. Edellä mainitusta riippumatta Finland Travel Infolla on aina niin halutessaan oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse Asiakkaan kustannuksella. Asiakkaalla on Sopimuksen voimassaolon aikana oikeus tehdä muutoksia toimittamaansa materiaaliin. Finland Travel Infolla on oikeus rajoittaa muutoskertoja kohtuulliseksi katsomaansa määrään. Tiedot päivittyvät Palveluun käytännön toimenpiteiden edellyttämän päivitysajan jälkeen.

7 Asiakkaan materiaalin julkaiseminen
Finland Travel Info julkaisee Asiakkaan materiaalin Sopimuksen voimassaolon ajan sovitussa laajuudessa. Finland Travel Infolla on oikeus, mikäli se tehdään ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia, julkaista materiaalia myös muissa Finland Travel Infon Palveluissa. Lisäksi Finland Travel Info ja Asiakas voivat sopia, että Asiakkaan materiaalia julkaistaan Finland Travel Infon yhteistyökumppanin tai sen valitsemassa palvelussa ja/tai verkkosivulla. Asiakkaalla säilyy immateriaali- ja omistusoikeudet kaikkiin sen itse toimittamiin tai tuottamiin materiaaleihin ja sisältöihin. Asiakas luovuttaa Sopimuksen toteutusta varten Finland Travel Infolle oikeuden korvauksetta käyttää ja muunnella Asiakkaan luovuttamaa kirjallista tai kuvallista materiaalia Sopimuksen mukaisissa ja muissa Finland Travel Infon valitsemissa medioissa. Finland Travel Infolla on oikeus luovuttaa saatuun Asiakkaan materiaaliin liittyvät käyttöoikeudet edelleen tämän Sopimuksen mukaisten tehtävien toteuttamiseksi. Mikäli Finland Travel Info katsoo, että on Asiakkaan edun mukaista, eikä Asiakas ole sitä erikseen kieltänyt, on Finland Travel Infolla oikeus korvauksetta käyttää ja muunnella Asiakkaan luovuttamaa edellä yksilöityä materiaalia asiakkaan näkyvyyden parantamiseksi eri medioissa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen. Finland Travel Info ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaalle tältä saamaansa kirjallista tai kuvallista materiaalia. Finland Travel Info ei takaa Asiakkaan materiaalin häiriötöntä tai virheetöntä esittämistä Palvelussa. Asiakas hyväksyy sen, että kun Asiakaan materiaali julkaistaan internetissä, sen poistaminen, julkaisemisen keskeyttäminen tai sen lopettaminen ei Finland Travel Infosta riippumattomista syistä välttämättä täydellisesti onnistu.

8 Käyttäjien antama palaute
Eräissä Palveluissa on käyttäjille annettu mahdollisuus antaa palautetta yrityksistä, yhteisöistä, niiden tuotteista tai niiden palveluista. Finland Travel Info on Tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) tarkoitettu palvelun tarjoaja ja kyseisen palautteen osalta se tarjoaa käyttäjille ainoastaan teknisen alustan palautteen antamiselle. Finland Travel Info ei muokkaa eikä valikoi käyttäjien viestejä. Käyttäjät itse vastaavat siitä, ettei heidän antama palaute ole lain eikä hyvien tapojen vastaista. Finland Travel Infolla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa käyttäjän antama palaute. Lisäksi aineistoa voidaan julkaista ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat Finland Travel Infon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

9 Maksut ja laskutus
Finland Travel Info laskuttaa Asiakkaalta Palvelusta kulloinkin voimassa olevan Sopimuksen mukaisen hinnan sekä muut palkkiot ja kulut Finland Travel Infon määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksut tulee maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Finland Travel Infolla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Mahdolliset muistutukset laskusta on tehtävä kirjallisesti viimeistään eräpäivänä. Laskutettuja summia ei palauteta, mikäli sopimus irtisanotaan.

10 Hintojen muutokset
Finland Travel Info pidättää oikeuden muuttaa Palvelun maksuja ja hinnoitteluperusteita. Maksujen ja hinnoitteluperusteiden muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy hinnan korotusta, sillä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymän määräaikaisen sopimuskauden loppuun tai toistaiseksi voimassaolevien sopimusten osalta kuukauden irtisanomisajalla muutoksen voimaantulosta. Tällöin vanhaa hintaa sovelletaan Sopimuksen päättymiseen asti. Lainsäädännöstä ja viranomaisten yms. määräyksistä aiheutuvat hinnankorotukset astuvat voimaan kuitenkin välittömästi korotusten voimaantulosta alkaen.

11 Immateriaalioikeudet
Kaikki oikeudet mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Finland Travel Infon tarjoamaan Palveluun sekä siihen sisältyvään tai liittyvään aineistoon kuuluvat Finland Travel Infolle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalle ei näissä Yleisissä Ehdoissa myönnetä nimenomaisesti mainittujen rajoitettujen käyttöoikeuksien lisäksi mitään muita oikeuksia Finland Travel Infon Palveluun, Aineistoon tai näihin liittyviin immateriaalioikeuksiin. Finland Travel infon Palvelusta tai sen sisältämästä Aineistosta ei saa poistaa tai muuttaa tekijänoikeusmerkintöjä tai merkintöjä omistusoikeudesta tai muista immateriaalioikeuksista. Finland Travel Info vastaa siitä, ettei sen tarjoama Palvelu, loukkaa Suomessa Sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Mikäli Asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Palvelun käyttäminen Suomessa loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, Finland Travel Info huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla Asiakkaan puolustuksesta ja korvaa Asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset. Finland  Travel Infon vastuun edellytyksenä on, että Asiakas ilmoittaa Finland Travel Infolle vaateista kirjallisesti heti niistä tiedon saatuaan ja samalla valtuuttaa Finland Travel Infon huolehtimaan Asiakkaan eduista sekä antaa Finland Travel Infolle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun. Jos Finland Travel Info perustellusti katsoo, että Palvelu tai sen osa loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Finland Travel Infolla on oikeus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (a) hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa Palvelun käyttämistä, tai (b) muuttaa Palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Jos kumpikaan vaihtoehdoista ei ole mahdollista Finland Travel Infolle kohtuullisin ehdoin, Finland Travel Infolla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. Tässä tilanteessa Finland Travel Info palauttaa asiakkaalle sen osuuden Palvelumaksuista, jotka Asiakas on maksanut etukäteen sopimuksen tästä syystä tapahtuvan päättymisen jälkeiseltä ajalta. Finland Travel Info ei vastaa Asiakkaalle kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään yhdessä kolmannen osapuolen toimittaman tai Asiakkaan tuottaman tuotteen tai Palvelun kanssa tai vastoin Finland Travel Infon antamia ohjeita tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

12 Oikeus Palvelun keskeyttämiseen
Finland Travel Infolla on oikeus keskeyttää Palvelu tai minkä tahansa Asiakasta koskevan materiaalin julkaiseminen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tapauksissa: (a) Asiakas ei ole maksanut Sopimuksen mukaisia maksuja tai (b) Asiakas ei ole noudattanut muita sopimusvelvoitteitaan eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä korjannut sopimusrikkomustaan tai (c) Asiakas on konkurssissa tai yrityssaneerauksessa tai muutoin sellaisessa taloudellisessa tilassa, ettei Asiakkaan voida odottaa täyttävän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tai (d) Finland Travel Infolla on perusteltu syy olettaa, että Asiakas rikkoo Yleisten Ehtojen kohtaa 6 , tai (e) Asiakasta ei tavoiteta jonkin Sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi tai (f) Finland Travel Infolla on muu materiaalin sisältöön perustuva perusteltu syy keskeyttää materiaalin julkaiseminen. Finland Travel Info pyrkii viipymättä ilmoittamaan Asiakkaalle materiaalin julkaisemisen keskeyttämisestä. Materiaalin julkaisemisen tai Palvelun käytön keskeyttäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta. Finland Travel Infolla on lisäksi oikeus tilapäisesti keskeyttää Palveluiden tuottaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi päivitys-, huolto- tai korjaustoimenpiteiden takia tai tietoliikenteen tai tietojärjestelmien häiriöiden vuoksi. Finland Travel Info pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Finland Travel Info ilmoittaa keskeytyksestä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

13 Sopimuksen purkaminen
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli sen täyttyminen ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy enemmän kuin kolme (3) kuukautta sovitusta ajankohdasta. Finland Travel Infolla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus osittain tai kokonaan, jos Asiakas ei ole korjannut näiden Yleisten Ehtojen kohdassa 12 tarkoitettua seikkaa neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä. Finland Travel Infolla on Asiakkaan rikkeestä aiheutuvan Sopimuksen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus kaikista Sopimuksen perusteella suoritetuista Palveluista sekä kohtuullinen vahingonkorvaus muista Sopimuksen johdosta aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista.

14 Vastuu virheistä ja vahinkojen korvaaminen
Finland Travel Info ei takaa Palvelujen virheettömyyttä. Finland Travel Info ei vastaa Palvelussa tai sen sisältämässä Aineistossa olevien mahdollisten virheiden tai puutteiden aiheuttamista vahingoista. Finland Travel Info ei vastaa Palvelun mahdollisesti sisältämien viestien tai aineiston tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneesta vahingosta tai kuluista. Finland Travel Infon vastuu Palvelun virheestä rajoittuu Finland Travel Infon vastuulla olevan virheellisen palvelun tai tiedon korjaamiseen tai uudelleen suorittamiseen. Finland Travel Info ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä vahinkoja, joita Finland Travel Info ei voinut kohtuudella ennakoida. Finland Travel Info ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Finland Travel Infosta riippumattomista syistä aiheutuneita vahinkoja. Finland Travel Infolla ei ole korvausvelvollisuutta Palvelun tuottamisen tilapäisistä keskeytymisistä aiheutuneista vahingoista. Finland Travel Infon kokonaisvastuu Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista on rajoitettu Asiakkaan Sopimuksen perusteella maksamaan määrään viimeisen 12 kuukauden ajalta ja kaikissa tapauksissa aina enintään palvelun vuosimaksun suuruiseen summaan euromääräisesti. Vahingonkorvausta on vaadittava Finland Travel Infolta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

15 Tietosuoja
Ellei tuote- tai palvelukuvauksessa ole toisin sovittu, Asiakas toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä ja valtuuttaa Finland Travel Infon käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan lukuun Palvelun edellyttämässä laajuudessa. Asiakas vastaa sitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset tietojen (sisältäen henkilötiedot) ja/tai viestien käsittelyyn ja luovuttamiseen Finland Travel Infolle, riippumatta siitä käsitteleekö tietoja ja/tai viestejä Asiakas itse ja/tai Finland Travel Info. Osapuolten velvollisuus on huolehtia siitä, että he noudattavat voimassaolevaa lainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessään. Finland Travel Infolla on oikeus, mutta ei velvollisuutta julkaista yleisiä ohjeita koskien henkilötietojen käsittelyä, joita Asiakas sitoutuu noudattamaan. Finland Travel Infon tietosuojakäytännöt on kuvattu tarkemmin Finland Travel Infon tietosuojaselosteessa.

Evästeet.
Joissakin Palveluissa Asiakas kerää anonyymiä tietoa palveluidensa, asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillaan vierailevien kävijöiden palvelujen käytöstä Finland Travel Infon tarjoaman Palvelun avulla. Tietoa kerätään Asiakkaan verkkosivustoilla vierailevista selaimista evästeiden (cookies) avulla. Asiakas on velvollinen antamaan asiakkailleen ja muille Asiakkaan verkkosivustoilla vieraileville kävijöille ymmärrettävät ja kattavat tiedot Palvelun avulla kerättävien evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamisen tai käytön tarkoituksesta sekä saatava tähän lainsäädännön edellyttämä käyttäjän suostumus. Asiakas vastaa verkkopalvelun omistajana siitä, että se käyttää evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavia tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla eikä rajoita käyttäjien yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Asiakas antaa tällä Sopimuksella Finland Travel Infolle oikeuden kerätä ja käsitellä anonyymia, tilastotason tietoa Finland Travel Infon palveluiden käytöstä. Asiakas on vastuussa siitä, että ko. tieto ei sisällä liikesalaisuuksia, salassapidettäviä tietoja tai henkilötietoja.

16 Ylivoimainen este
Osapuoli vapautuu velvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvollisuudestaan, jos sopimusvelvoitteen rikkominen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään seikkaa, joka tapahtuu sopimuksen solmimisen jälkeen, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää tai viivästyttää sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai tekee ne kohtuuttoman vaikeiksi, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi lakko, sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisten suorittama pakko-otto julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen taikka muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy. Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä esteen ilmaantumisesta ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti sopimusvelvoitteen täyttämisen siirtymisestä samoin kuin sen päättymisestä.

17 Muut ehdot

17.1 Salassapitovelvollisuus.
Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena Finland Travel Infolta saamansa luottamukselliset tiedot. Finland Travel Info pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin tietoihin eikä Asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin Sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Tämä salassapitoehto on voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

17.2 Referenssioikeus.
Finland Travel Infolla on oikeus käyttää Asiakkaan toiminimeä ja logoa referenssinä myynninedistämistarkoituksessa, mikäli tästä sovitaan Asiakkaan kanssa etukäteen.

17.3 Ilmoitukset.
Ellei näistä Yleisistä Ehdoista muuta johdu, osapuolten tulee lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti toisen osapuolen tilausvahvistuksessa ilmoittamaan osoitteeseen, tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusten katsotaan tulleen toisen osapuolen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä tai sähköpostilla lähetettyjen ilmoitusten osalta niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

17.4 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen.
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen ratkaistaan erimielisyydet Lappeenrannan käräjäoikeudessa.

17.5 Sopimuksen siirtäminen.
Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Osapuolella on kuitenkin oikeus ilman toisen Osapuolen suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Finland Travel Infolla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

17.6 Sopimusehtojen voimassaolo.
Nämä Yleiset Ehdot astuvat voimaan 1.1.2020. Finland Travel Info pidättää oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja sekä tuote- tai palvelukuvauksessa mainittuja palvelukohtaisia erityisehtoja sopimuskauden aikana. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista kohtuullisessa ajassa ennen niiden voimaantuloa Finland Travel Infon www-sivuilla tai muutoin asiakastiedottein. Mikäli muutos vaikuttaa olennaisella tavalla Asiakkaan velvollisuuksiin, Asiakkaan tulee kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa muutoksen julkistamisesta ilmoittaa Finland Travel Infolle, ettei hän hyväksy muutosta ja irtisanoa Palvelua koskeva Sopimus päättymään kuukauden irtisanomisajalla, tai muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen.